Nunavut at Sunset

A New Conversation On Inuit Self Government In Nunavut | ᓄᑖᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᒐᕙᒪᖃᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ

CLICK HERE TO READ ENGLISH VERSION. ᓄᕕᑉᐱᕆ 16, 2021-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᓄᓇᕗᑦ ᑐᙵᕕᒃ ᑎᒥᖓ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᓂᒃ ᑲᑎᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᓈᖕᒪᒃᓴᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑎᒥᒃ ᑲᒪᒋᐊᖁᔨᔪᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᒐᕙᒪᖃᓐᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᒋᐊᙵᑐᒃᓴᐅᔫᒐᓗᐊᖅ, ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᒍᑎᒋᓚᐅᕐᓯᒪᔭᖓ ᐊᒻᒪ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖓ ᐅᐱᒋᔭᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑦ ᐱᙳᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᑦ 1999-ᒥ. ᐱᙳᕐᑎᑕᐅᔪᕗᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᐊᖏᕈᑎᖓ 1993-ᒥ. ᑕᐃᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖓᓄᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᔪᕗᑦ ᓵᖅᑭᑕᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑭᓇᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᑐᕌᖓᓗᓂ ᒐᕙᒪᖃᕈᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᒪᑦᑎᐊᕐᑐᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᓱᓕ ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐃᓄᒋᐊᓐᓂᕐᐹᖑᒻᒪᑕ. ᐃᓄᐃᑦ ᓂᕆᐅᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᓱᓕᔪᕐᓴᔪᓪᓚᒥᓪᓗ ᓇᖕᒥᖅ ᒐᕙᒪᖃᓐᓂᐊᕋᒥᒃ. ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ, ᑖᓐᓇ …

A New Conversation On Inuit Self Government In Nunavut | ᓄᑖᑦ ᐅᖃᐅᓯᔅᓴᖃᕐᕕᐅᔪᓐᓇᕐᑐᑦ ᐱᓪᓗᒍ ᐃᓄᐃᑦ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᒐᕙᒪᖃᓐᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᕗᖕᒥ Read More »